Menu
Your Cart

Общи Условия

ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма „ОМЗ“ ООД  , ДДС номер: BG831641688, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул, Адам Мицкевич 4, и-мейл: office@omz.bg , уебсайт: www.omz.bg/shop и клиентите и потребители, наричани по-долу „Потребители/Потребителя“ на платформата за електронна търговия www.omz.bg/shop, наричана по-долу „Магазин“.

Чл.2 Със зареждането и ползването на уебсайта www.omz.bg/shop с прилежащите към него хипервръзки, както и с купуването на продукти от платформата за електронна търговия www.omz.bg/shop, Вие изцяло приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

ПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА

Чл.3 Услугите, предоставяни от „ОМЗ“ ООД  на Потребителите, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл.4 „ОМЗ“ ООД  e електронен магазин, достъпен на сайта www.omz.bg/shop, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „ОМЗ“ ООД  стоки, включително следното:

(1) Да извършат регистрация и създаване на профил в Магазина;

(2) Да преглеждате продуктите и публикуваната в Магазина информация, свързана с тях;

(3) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Магазина, съгласно поддържаните от Магазина начини за разплащане;

(4) Да получават информация за нови продукти, предлагани от „ОМЗ“ ООД  в Магазина;

(5) Да установявате контакт с „ОМЗ“ ООД  чрез достъпните в платформата средства за комуникация;

Чл.5 Основните характеристики на всеки продукт са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

Чл.6 „ОМЗ“ ООД  организира доставянето на заявените от Вас продукти, съобразно посочените в платформата срокове и условия и гарантира правата Ви, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 7 1„ОМЗ“ ООД  идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.omz.bg/shop и на IP адреса на Потребителя.

(2) „ОМЗ“ ООД  има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, имейл, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ОМЗ“ ООД  .

Чл. 8 „ОМЗ“ ООД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 9 (1) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на „ОМЗ“ ООД  , Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ОМЗ“ ООД  , да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2)  При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави пълни, верни и актуални данни за самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ОМЗ“ ООД  данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни и своевременно ще актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(3) „ОМЗ“ ООД  не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

Чл. 10 Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „„ОМЗ“ ООД  , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „ОМЗ“ ООД  . За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 11 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ОМЗ“ ООД  , за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „ОМЗ“ ООД  стоки в електронния Магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез уебсайта на „ОМЗ“ ООД  .

(3) Договорът между „ОМЗ“ ООД  и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на Магазина.

(4) Страна по договора с „ОМЗ“ ООД  е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при „ОМЗ“ ООД .

Чл.12 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да създаде профил или да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „„ОМЗ“ ООД  , Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл.13 (1) При сключване на договор за покупко-продажба с „ОМЗ“ ООД  , Вие й заплащате възнаграждение за доставените продукти съгласно условията, определени в платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, посочена на уебсайта на „ОМЗ“ ООД  към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Всички цени, посочени в Магазина са във валута – лева с вкл. ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „ОМЗ“ ООД .

(3) Фактури се издават на името на лицето, което е направило поръчката или на друго лице или фирма, когато има посочени такива.

(4) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на „ОМЗ“ ООД  преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 14 „ОМЗ“ ООД  има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на Магазина. Вие сте длъжни да заплатите цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

Чл. 15 (1) „ОМЗ“ ООД  може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ОМЗ“ ООД  . Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл.16 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 17 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.omz.bg/shop е възможно плащане с наложен платеж.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 18 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 19 „ОМЗ“ ООД  не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ОМЗ“ ООД  .

Чл. 20 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на omz.bg/shop

(2) Доставката се извършва от куриерска фирма Econt или Спииди, с която „ОМЗ“ ООД  е сключила договор. При извънредни обстоятелства „ОМЗ“ ООД  си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

(2)Цената за доставка се определя отделно от цената на продуктите в платформата при оформянето на поръчката, съгласно тарифите на куриерската фирма.

(3) Преди изпращане на поръчаната стока „ОМЗ“ ООД  има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(4) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис , като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(5) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(6) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „ОМЗ“ ООД  или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

(7) „ОМЗ“ ООД  не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителите данни са неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 21 „ОМЗ“ ООД  си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

Чл.22  Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на „ОМЗ“ ООД 

Чл. 23 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като ги предаде на „ОМЗ“ ООД  или на упълномощено от последното лице.

(2) За да упражни правото си по чл.22, Потребителят трябва да уведоми „ОМЗ“ ООД  за решението си да се откаже от договора като се свърже с нас в рамките на 48 часа от получаване на поръчката си, за да можем да обсъдим връщането. Можете да използвате нашата форма за контакти или нашия имейл: office@omz.bg като посочите номера на Вашата поръчка, както и естеството на проблема. Пакети, изпратени обратно без предварителна уговорка, няма да бъдат приемани. Потребителят трябва да индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Чл. 24 (1) В случай че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка или не са в състоянието, в което Сте ги получили, неизползвани и неповредени „ОМЗ“ ООД  има право да намали размера на върнатата сума спрямо нанесените щети на върнатия продукт.

(2) В случай на загубена фактура или касов бон, няма да имате правото на връщане или замяна на стоката, която сте закупили от www.omz.bg/shop.

Чл. 25 „ОМЗ“ ООД  възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя при получаване на върнатите стоки.

Чл. 26 В случай че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Чл.27 „ОМЗ“ ООД  не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Чл.28 „ОМЗ“ ООД  , чрез www.omz.bg/shop не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ОМЗ“ ООД  , чрез www.omz.bg/shop не е предвидилa и не е билa длъжна да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ОМЗ“ ООД  , чрез www.omz.bg/shop.

Чл. 29 „ОМЗ“ ООД  има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 30 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ОМЗ“ ООД  или прекратяване поддържането на уебсайта й.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „ОМЗ“ ООД  услуги.

 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.31 С цел закупуването на продукти от Магазина потребителите подават лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Магазинът използва личната информация с цел да подобри услугите, които предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка и не се предоставя на трети лица.

Чл.32 Ако сте абонирани за информационния ни бюлетин, но желаете да се откажете от абонамента си, можете да го прекратите по всяко време, при желание от Ваша страна.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 33 Използваните в платформата изображения, марки, лога и текстови материали са собственост на „ОМЗ“ ООД  и са защитени от авторското право. Съдържанието и информацията на този уебсайт не подлежи на заимстване и третиране без изричното писмено съгласие от страна на „ОМЗ“ ООД  .

Чл.34 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (КУКИТА)

БИСКВИТКИТЕ представляват малък файл, който иска разрешение да бъде поместен на твърдия диск на Вашия компютър. Щом дадете съгласието си, файлът се добавя и бисквитката помага за анализирането на интернет трафика или Ви съобщава, когато посетите конкретен сайт. Благодарение на кукитата интернет приложенията реагират на Вас като на отделно лице. Интернет приложението може да персонализира своите операции спрямо Вашите нужди, харесвания или нехаресвания, като събира и запаметява информация за предпочитанията Ви.


Ние използваме 2 групи бисквитки: бисквитки  „Opencart” и бисквитки „Google Analytics”.


При влизане Opencart използва куки за съхранение на данните за потвърждаване на самоличността Ви. След влизане Opencart настройва едно куки, което показва, че Сте влезли и кой Сте за по-голямата част от ползването на интерфейса. Opencart настройва и още няколко кукита. Номерът на края е Вашата индивидуална потребителска идентификация от таблицата с база данни за потребителите. Това се използва за персонализиране на Вашия изглед на административния интерфейс и евентуално – за интерфейса на главния сайт.


Кукитата „Opencart” позволяват на онлайн магазина да функционира правилно.


Бисквитките „Google Analytics” ни предоставят данни за моделите на ползване на нашия сайт от страна на посетителя. Благодарение на тях ние потвърждаваме и броим броя посетители и виждаме как се придвижват те, когато го използват. Това ни помага да усъвършенстваме начина, по който работи нашият сайт, например като се уверим, че ползвателите са намерили каквото търсят. Посетителят остава анонимен.

Бисквитки
Този уеб сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че ще използвате най-добрата финкцоналност на сайта ни.