Menu
Your Cart

Политика за Поверителност

„ОМЗ“ ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Потребителят е предоставил неверни данни.


При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ОМЗ“ ООД  може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора.


„ОМЗ“ ООД  , има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Потребителя, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: office@omz.bg


Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „„ОМЗ“ ООД.  Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


С извършването на регистрация в www.omz.bg/shop потребителят се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че потребителят не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщение.


Разкриване на информацията:

„ОМЗ“ ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребитреля на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

„ОМЗ“ ООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

Отговорност: 

„ОМЗ“ ООД  , чрез www.omz.bg/shop не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ОМЗ“ ООД  чрез www.omz.bg/shop


Арбитраж:

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „ОМЗ“ ООД   съобразно българското законодателство.

Как можете да се свържете с нас:

С нас можете да осъществите контакт чрез данните за контакт, публикувани на Уебсайта.

Дружеството не е задължено да определи Длъжностно лице по защита на данните, поради което по въпроси относно защитата и сигурността на Вашите данни, се обръщайте към нашия представляващ, като използвате средствата за контакт, обявени на Уебсайта.

Бисквитки
Този уеб сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че ще използвате най-добрата финкцоналност на сайта ни.