Разработки 2018-08-30T12:40:28+00:00

РАЗРАБОТКИ

Мобилна роботизирана антена, с възможност за автоматично разтоварване от транспортното средство и привеждане в работно положение. Продукта е особено подходящ за приложение при изграждането на малки летища и спомагателни съоръжения в изолирани райони. Поради своята мобилност антената използваща роботизираната стойка може да се достави лесно и да работи на всякакви терени и при всякакви метеорологични условия. Стойката също така има възможност за автоматично разтоварване от превозното средство и привеждане в работно положение.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Механична част на Мобилна роботизирана антена с фазирана антенна решетка
Общо описание:
Мобилна роботизирана антена с фазирана антенна решетка се разполага в преработен стандартен контейнер 40’ с размери дължина 12,036 м, широчина 2,350 м, височина 2,690 м.
Страничните стени и тавана на контейнера трябва да имат възможност да се снемат или да представляват подвижни рамки, които да не пречат на обзора на станцията.
Механични възли:
1. Опорна платформа, неподвижна, с възможност за хоризонтиране.
За опорна платформа се използва дъното на контейнера. Трябва да има 4 броя опорни плочи с винтове за хоризонтиране. Целесъобразно е опорните плочи да са изнесени странично на основата на контейнера за по-голяма стабилност.
2. Двигателна част: Електродвигател, Редуктор, Лагер опорен с размери 9 1400 мм.
Монтира се на опорната платформа.
3. Въртяща се платформа
Въртящата се платформа се монтира върху Лагер опорен. Трябва да бъде балансирана за устойчиво и равномерно въртене със зададената скорост.
На Въртящата се платформа се монтират:
– Лагер, лагерно тяло, Токоснемач;
– Шкаф за апаратура с размери дължина 1,5 м, ширина 1,5 м, височина 2,0 м;
– Антенен конструктив.
4. Антенен конструктив – три отделни конструктивни ферми в които се инсталират клетките и компонентите на антенната система.
4.1. Долна ферма:-
Долната ферма да позволява монтирането на антенен блок с размери дължина 8,5 м, широчина 0,5 м., височина 2,1 м.
Долната ферма е монтирана подвижно върху въртящата се платформа. Трябва да има възможност за наклоняване във вертикална плоскост от -10° до +15° посредством изпълнителен механизъм – винтова двойка с електродвигател. В транспортно положение трябва да се фиксира неподвижно към въртящата се платформа по механичен способ.
4.2. Средна ферма:
Средната ферма да позволява монтирането на антенен блок с размери дължина 8,5 м, широчина 0,5 м.,височина 2,1 м.
Средната ферма се монтира подвижно към горния край на Долната Ферма.
В бойно положение Средната ферма е фиксирана неподвижно спрямо Долната ферма по механичен способ.
В транспортно положение Средната ферма се наклонява (сгъва) по вертикала на 90° спрямо Долната ферма посредством изпълнителен механизъм – винтова двойка с електродвигател. Необходимо е да има допълнителни механични устройства за фиксиране на средната ферма неподвижно при транспортиране.
4.3. Горна ферма:
Горната ферма да позволява монтирането на антенен блок с размери дължина 4,0 м, широчинал 0,5 м., височина 0,66 м.
Горната ферма се монтира подвижно към горния край на Средната ферма. В работно положение Горната ферма трябва да има възможност да се наклонява във вертикална плоскост от -10° до +15° посредством изпълнителен механизъм – винтова двойка с електродвигател. Със същият изпълнителен механизъм Горната ферма се наклонява (сгъва) по вертикала на 90° при привеждане в транспортно положение. Общо диапазона за наклоняване на Горната ферма по вертикална ос трябва да бъде не по-малко от -10° до +90°. Необходимо е да има допълнително механично устройство за фиксиране на горната ферма неподвижно при транспортиране.
В работно положение Двигателната част върти подвижната Въртяща се платформа от 0° до 360° със скорости 6 оборота в мин. или 12 оборота в мин.
Електродвигател, редуктор и опорен лагер трябва да бъдат изчислени за осигуряване на устойчиво въртене (без тласъци) при скорост на вятъра до 30 m/s.
При изключен радар, редукторът да не бъде застопорен а да позволява свободно въртене на въртящата се платформа от въздействието на вятъра, при скорост на вятъра 50 m/s. Следва да се вземе предвид, че повърхността на антенната система е покрита плътно с радиопрозрачен материал.
В работно положение целият Антенен конструктив се наклонява във вертикална плоскост от -10° до +15° от изпълнителния механизъм за наклоняване на Долната антена. За да функционира правилно Горната антена посредством собствения си изпълнителен механизъм компенсира промяната на наклона на Антенния конструктив.
Изпълнителният механизъм за наклоняване на Долната ферма трябва да бъде изчислен за натоварването което оказват Средна и Горна ферми.