Обявления 2018-10-23T18:09:44+00:00

Обявления по процедура

ОМЗ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0228-C01 и изпълнява проект “Внедряване на нов иновативен продукт с висок потенциал за пазарна реализация в ОМЗ ООД”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към повишаване на ефективността и конкурентоспособността на ОМЗ ООД, чрез предоставяне на подкрепа за внедряване в производството на нов иновативен в световен мащаб продукт, с висок потенциал за пазарна реализация.

Осъществяването на дейностите по проекта ще доведе до подобряване на конкурентоспособността и постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на ОМЗ ООД. Ще се разшири производствения капацитет на предприятието, а продуктовата му листа ще се разнообрази с още един нов за европейския и световния пазар продукти. Това ще допринесе за увеличаване на приходите от продажби и подобряване на пазарните позиции на дружеството.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 1 533 800.00 лв., от които 782 238.00 лв. европейско и 138 042.00 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 23.07.2018 г.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

С радост бихме желали да сьобщим, че “Оптико-Механичен Завод” ООД успешно изпълни проект BG16RFOP002-2.001-0923 „Разширяване на капацитета и експортния потенциал на „ОМЗ“ ООД, чрез внедряване на нови машини за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес“.

Проектът бе одобрен по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.